IMV

Institut des métiers de la ville

  • ile de france imv
  • idmdlv
  • logo Paris region

Chìa khóa để tìm hiểu và hành động

Các đô thị đã thay đổi. Là nơi sinh sống của 50% dân số trên trái đất, đô thị trở thành một trong những thách thức lớn của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực phát triển kinh tế và xã hội cũng như đối với tương lai của thế giới.

Không thể phủ nhận rằng nhân loại hiện nay đang ở vào giai đoạn chưa từng có trong lịch sử, giai đoạn bùng nổ đô thị kết hợp với gia tăng dân số. Hiện nay, tốc độ tăng dân số đô thị là 1.9%/năm, tương đương với một thành phố với 160.000 dân xuất hiện trên trái đất mỗi ngày.

Ở các quốc gia đang phát triển, đô thị có nhiều đặc trưng rất khác nhau: đô thị mật độ cao ở Châu Á và Trung Đông, đô thị trải rộng ở Nam Mỹ và đô thị mang tính nông thôn ở Châu Phi. Một số thành phố rất năng động về kinh tế, trong khi một số khác lại không có động cơ tăng trưởng.

Tuy nhiên, tình hình phát triển hiện nay chứng minh rõ ràng rằng đô thị là những đầu tàu chính của sự phát triển: hệ thống công trình giao thông và cơ sở hạ tầng được xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và tiếp cận văn hóa. Hình thức tiếp cận dịch vụ cơ bản ở đô thị phong phú hơn và nguồn thu nhập ở đô thị cũng đa dạng hơn. Vì tình hình hiện nay ở các đô thị làm cho thách thức này ngày càng lớn hơn, nên cần phải hiểu được sự vận hành ở cấp địa phương cũng như toàn cầu đề có thể cải thiện nó. Mười hai chủ đề được đề cập trong quyển sách này, chia thành hai phần chính và có thể đọc một cách riêng rẽ. Phần đầu đề cập đến những kiến thức và vấn đề liên quan đến quản lý đô thị, phần hai nói về những vấn đề chính của phát triển đô thị (nhà ở, dịch vụ cơ bản, giao thông, an ninh, nguy cơ và di sản). Chương cuối đề cập đến các mối quan hệ hợp tác giữa các thành phố, vốn đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cơ chế hợp tác của Pháp và của các tổ chức quốc tế.

Bên cạnh những tác phẩm khác hiện tại và trong tương lai, quyển sách này cung cấp một cách tổng hợp, mang tính sư phạm và có minh họa đầy đủ về cảc vấn đề lớn ở đô thị.

Đóng lại