IMV

Institut des métiers de la ville

  • ile de france imv
  • idmdlv
  • logo Paris region

Hội thảo - Đào tạo

Vốn là nhiệm vụ ban đầu của IMV, các hoạt động đào tạo cho đến nay vẫn là những hoạt động chính. Các đối tác Việt Nam được hướng đến chủ yếu là các cán bộ chuyên môn tại các sở, ban, ngành của Thành phố Hà Nội. Các chủ đề đào tạo do IMV lựa chọn và đối tượng học viên ngày càng mở rộng. Bên cạnh các khóa đào tạo còn có nhiều hình thức hoạt động khác được tổ chức trong lĩnh vực đô thị như hội thảo, phát hành ấn phẩm, tổ chức nghiên cứu…

Đóng lại