IMV

Institut des métiers de la ville

  • ile de france imv
  • idmdlv
  • logo Paris region

Quy hoạch

Do cả hai địa phương đều có tầm ảnh hưởng tới quy mô vùng nên quy hoạch đô thị đã trở thành một lĩnh vực hoạt động rất thành công ngay từ thời kỳ đầu của quan hệ hợp tác với việc hỗ trợ kỹ thuật quy hoạch đô thị, phát huy những cách làm hay và mô hình phát triển đô thị bền vững cùng với việc thường xuyên hỗ trợ cho các dự án được Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo thực hiện. Lĩnh vực hợp tác về quy hoạch đô thị sẽ tiếp tục được duy trì nhằm giúp cho Thành phố Hà Nội tiếp nhận được kinh nghiệm của Vùng Île-de-France về quy hoạch và quản lý một đô thị lớn tầm cỡ quốc tế.

Bước vào thời kỳ tăng trưởng kinh tế và đô thị đều được đẩy mạnh, các hoạt động của IMV nhằm giúp cho các đối tác thuộc Thành phố Hà Nội có được những phương tiện hỗ trợ tốt hơn quá trình phát triển đô thị. Các chủ đề được đề cập bao gồm bảo tồn di sản, chất lượng thiết kế đô thị và gìn giữ môi trường tại các khu vực ven đô.

Những thời cơ và thách thức về quy hoạch và các dự án phát triển đô thị luôn là những chủ đề trọng tâm đối với Hà Nội cũng như tại Vùng Île-de-France, nhất là với dự án quy hoạch Grand Paris. Tại Hà Nội, sự thay đổi về quy mô địa bàn quy hoạch đang diễn ra sau khi phê duyệt đồ án « Quy hoạch Vùng thủ đô Hà Nội » (do Bộ Xây dựng chủ trì với sự tham gia tư vấn của Viện Quy hoạch và Phát triển đô thị Vùng Île-de-France). Vì vậy, cần nêu vấn đề về vị trí của đô thị trung tâm trong khuôn khổ một chính sách phát triển quy mô vùng. Kinh nghiệm của Vùng Île-de-France trong lĩnh vực này sẽ rất hữu ích.

Bên cạnh đó, những vấn đề về môi trường cũng được người dân, chính quyền và các nhà đầu tư ở cả hai địa phương quan tâm. Trong bối cảnh đó, nội dung hợp tác về quy hoạch đô thị luôn có tầm quan trọng chiến lược đối với hai địa phương và các dự án được phát triển sẽ kết hợp những vấn đề về xã hội, kinh tế và môi trường.

Nội dung hợp tác về quy hoạch đô thị có thể sẽ được thực hiện theo hình thức các dự án tư vấn quốc tế nhằm đảm bảo kinh phí mời các chuyên gia của Vùng Île-de-France tham gia thực hiện. Tuy nhiên, IMV cũng thực hiện những nghiên cứu rộng hơn về tổ chức thể chế trong quy hoạch đô thị tại Hà Nội, những chính sách đang được áp dụng cho quản lý đô thị (giao thông, chất thải rắn, nhà ở…) nhằm thu thập và phổ biến những thông tin cơ bản giúp cho các nhà chuyên môn, nhà nghiên cứu có quan tâm đến những chuyển biến về đô thị.

Đóng lại